POULE A


Erwin en Gerjan
Simon en Hein
Cornee en Bernhard
Marcel en Dennis


POULE B


Bjorn en Wilco
Richard en Richard
Jerney en Pepijn
Edwin en Steven


POULE C


Ronald en Peter
Richard en Berno
Ferry en Roy
Stefan en Ferry


POULE D


Roy en Jeroen
Sido en Pieter Bas
Marco en Christiaan
Ernst en Tino


POULE E


Ane en Claudia
Suzanne en Daniel
Eric en ?
Ilja en Joep


POULE F


Michel en Frank
Fred en Wim
Andre en Martijn
Jan en Joop


POULE G


Gershon en Mark
Wim en Wiebe
Johan en Marcel
Marco en Iven


POULE H


Ricardo en Klaas
Gert Jan en Jelle
Resa en Dick
Boy en Erwin


Speel Schema Poule A


1.) Erwin en Gerjan-Simon en Hein
2.) Cornee en Bernhard-Marcel en Dennis
3.) Erwin en Gerjan-Cornee en Bernhard
4.) Simon en Hein-Marcel en Dennis
5.) Erwin en Gerjan-Marcel en Dennis
6.) Simon en Hein-Cornee en BernhardSpeel Schema Poule B


1.) Bjorn en Wilco-Richard en Richard
2.) Jerney en Pepijn-Edwin en Steven
3.) Bjorn en Wilco-Jerney en Pepijn
4.) Richard en Richard-Edwin en Steven
5.) Bjorn en Wilco-Edwin en Steven
6.) Richard en Richard-Jerney en PepijnSpeel Schema Poule C


1.) Ronald en Peter-Richard en Berno
2.) Ferry en Roy-Stefan en Ferry
3.) Ronald en Peter-Ferry en Roy
4.) Richard en Berno-Stefan en Ferry
5.) Ronald en Peter-Stefan en Ferry
6.) Richard en Berno-Ferry en RoySpeel Schema Poule D


1.) Roy en Jeroen-Sido en Pieter Bas
2.) Marco en Christiaan-Ernst en Tino
3.) Roy en Jeroen-Marco en Christiaan
4.) Sido en Pieter Bas-Ernst en Tino
5.) Roy en Jeroen-Ernst en Tino
6.) Sido en Pieter Bas-Marco en ChristiaanSpeel Schema Poule E


1.) Ane en Claudia-Suzanne en Daniel
2.) Eric en ?-Ilja en Joep
3.) Ane en Claudia-Eric en ?
4.) Suzanne en Daniel-Ilja en Joep
5.) Ane en Claudia-Ilja en Joep
6.) Suzanne en Daniel-Eric en ?Speel Schema Poule F


1.) Michel en Frank-Fred en Wim
2.) Andre en Martijn-Jan en Joop
3.) Michel en Frank-Andre en Martijn
4.) Fred en Wim-Jan en Joop
5.) Michel en Frank-Jan en Joop
6.) Fred en Wim-Andre en MartijnSpeel Schema Poule G


1.) Gershon en Mark-Wim en Wiebe
2.) Johan en Marcel-Marco en Iven
3.) Gershon en Mark-Johan en Marcel
4.) Wim en Wiebe-Marco en Iven
5.) Gershon en Mark-Marco en Iven
6.) Wim en Wiebe-Johan en MarcelSpeel Schema Poule H


1.) Ricardo en Klaas-Gert Jan en Jelle
2.) Resa en Dick-Boy en Erwin
3.) Ricardo en Klaas-Resa en Dick
4.) Gert Jan en Jelle-Boy en Erwin
5.) Ricardo en Klaas-Boy en Erwin
6.) Gert Jan en Jelle-Resa en DickA

Erwin en GerjanSimon en HeinCornee en BernhardMarcel en DennisPunten / Plaats
Erwin en Gerjan     
Simon en Hein     
Cornee en Bernhard     
Marcel en Dennis     

Speel Schema Poule A


1.) Erwin en Gerjan-Simon en Hein
2.) Cornee en Bernhard-Marcel en Dennis
3.) Erwin en Gerjan-Cornee en Bernhard
4.) Simon en Hein-Marcel en Dennis
5.) Erwin en Gerjan-Marcel en Dennis
6.) Simon en Hein-Cornee en Bernhard

B

Bjorn en WilcoRichard en RichardJerney en PepijnEdwin en StevenPunten / Plaats
Bjorn en Wilco     
Richard en Richard     
Jerney en Pepijn     
Edwin en Steven     
Speel Schema Poule B


1.) Bjorn en Wilco-Richard en Richard
2.) Jerney en Pepijn-Edwin en Steven
3.) Bjorn en Wilco-Jerney en Pepijn
4.) Richard en Richard-Edwin en Steven
5.) Bjorn en Wilco-Edwin en Steven
6.) Richard en Richard-Jerney en PepijnC

Ronald en PeterRichard en BernoFerry en RoyStefan en FerryPunten / Plaats
Ronald en Peter     
Richard en Berno     
Ferry en Roy     
Stefan en Ferry     
Speel Schema Poule C


1.) Ronald en Peter-Richard en Berno
2.) Ferry en Roy-Stefan en Ferry
3.) Ronald en Peter-Ferry en Roy
4.) Richard en Berno-Stefan en Ferry
5.) Ronald en Peter-Stefan en Ferry
6.) Richard en Berno-Ferry en RoyD

Roy en JeroenSido en Pieter BasMarco en ChristiaanErnst en TinoPunten / Plaats
Roy en Jeroen     
Sido en Pieter Bas     
Marco en Christiaan     
Ernst en Tino     
Speel Schema Poule D


1.) Roy en Jeroen-Sido en Pieter Bas
2.) Marco en Christiaan-Ernst en Tino
3.) Roy en Jeroen-Marco en Christiaan
4.) Sido en Pieter Bas-Ernst en Tino
5.) Roy en Jeroen-Ernst en Tino
6.) Sido en Pieter Bas-Marco en ChristiaanE

Ane en ClaudiaSuzanne en DanielEric en ?Ilja en JoepPunten / Plaats
Ane en Claudia     
Suzanne en Daniel     
Eric en ?     
Ilja en Joep     
Speel Schema Poule E


1.) Ane en Claudia-Suzanne en Daniel
2.) Eric en ?-Ilja en Joep
3.) Ane en Claudia-Eric en ?
4.) Suzanne en Daniel-Ilja en Joep
5.) Ane en Claudia-Ilja en Joep
6.) Suzanne en Daniel-Eric en ?F

Michel en FrankFred en WimAndre en MartijnJan en JoopPunten / Plaats
Michel en Frank     
Fred en Wim     
Andre en Martijn     
Jan en Joop     
Speel Schema Poule F


1.) Michel en Frank-Fred en Wim
2.) Andre en Martijn-Jan en Joop
3.) Michel en Frank-Andre en Martijn
4.) Fred en Wim-Jan en Joop
5.) Michel en Frank-Jan en Joop
6.) Fred en Wim-Andre en MartijnG

Gershon en MarkWim en WiebeJohan en MarcelMarco en IvenPunten / Plaats
Gershon en Mark     
Wim en Wiebe     
Johan en Marcel     
Marco en Iven     
Speel Schema Poule G


1.) Gershon en Mark-Wim en Wiebe
2.) Johan en Marcel-Marco en Iven
3.) Gershon en Mark-Johan en Marcel
4.) Wim en Wiebe-Marco en Iven
5.) Gershon en Mark-Marco en Iven
6.) Wim en Wiebe-Johan en MarcelH

Ricardo en KlaasGert Jan en JelleResa en DickBoy en ErwinPunten / Plaats
Ricardo en Klaas     
Gert Jan en Jelle     
Resa en Dick     
Boy en Erwin     
Speel Schema Poule H


1.) Ricardo en Klaas-Gert Jan en Jelle
2.) Resa en Dick-Boy en Erwin
3.) Ricardo en Klaas-Resa en Dick
4.) Gert Jan en Jelle-Boy en Erwin
5.) Ricardo en Klaas-Boy en Erwin
6.) Gert Jan en Jelle-Resa en Dick